VNMI is trots actief samen te werken met verschillende organisaties om internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen te stimuleren en om ernstige negatieve effecten voor mens en milieu, gelinkt aan de metaalketen, aan te pakken. Die effecten zouden wij onmogelijk alleen kunnen aanpakken. Deze multi-stakeholder samenwerking verloopt via het internationaal MVO-convenant voor de metaalsector, wat ons ook in staat stelt om een bijdrage te leveren aan de realisatie van de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties. Andere deelnemende organisaties zijn bedrijven, de overheid, brancheverenigingen, niet-gouvernementele organisaties en vakbonden.

Metalen zijn essentieel voor de productie van verschillende goederen en technologieën, en zijn cruciaal voor de transitie naar schone en duurzame energie. De uitvoering van het Convenant is gericht op:

  • bedrijven voorzien van de nodige kennis, instrumenten en andere hulpmiddelen en/of tools, zodat zij in staat zijn om potentiële risico’s in hun toeleveringsketen (van mijnbouw tot recycling) te begrijpen en aan te pakken,
  • het identificeren en aanpakken van potentiele risico’s in de toeleveringsketen van secundaire grondstoffen (schroot), en
  • relevante actoren in de metaalketen (op nationaal en internationaal niveau) aan te moedigen om de OESO-richtlijnen voor Multinationale Ondernemingen en het VN-verdrag voor Bedrijfsleven en Mensenrechten te respecteren en hiernaar te handelen.

VNMI doet een beroep op al haar partners om deze inzet te steunen en samen aan verantwoorde metaalketens te werken.

Geïnteresseerd in deelname of meer informatie? Neem contact op met het secretariaat via metaalconvenant(at)ser.nl of bezoek de website.

 

VNMI is working towards responsible metals supply chains
VNMI is proud to be actively working with several organisations to promote international responsible business conduct and address severe negative impact to people and the environment connected to the metals supply chains which we would otherwise not be able to tackle on our own. This multi-stakeholder collaboration is through the International Responsible Business Conduct Agreement for the Metals Sector, and also enables us to contribute to realising the UN Sustainable Development Goals as well. The other participants in the collaboration include companies, the government, industry associations, NGOs and trade unions.

Metals are essential for the production of many goods and technologies and are crucial for the low-carbon transition. The implementation of the Agreement will focus on:

  • providing companies with the necessary knowledge, instruments and other resources tools to be able understand and/or address potential risks in their supply chains (from extraction to recycling),
  • identifying and addressing potential risks linked to the secondary materials (metal scrap) supply chains, and
  • encouraging relevant actors in the metals supply chains (at the national and international level) to adopt and implement the OECD Guidelines for Multinational Enterprises and the UN Guiding Principles for Business and Human Rights.

VNMI calls on all its partners to support and join this effort in working towards responsible metals supply chains.

Interested in joining or learning more? Contact the secretariat at metaalconvenant(at)ser.nl or visit the website.